Trivselsplan

Det er en vigtig og nødvendig grundsten for et rart skoleliv, at undgå problemer med mobning og dårlig trivsel.

Derfor er det en selvfølge på Midtals Friskole:

-at ingen skal udsættes for mobning i skolen, og at tilløb skal bekæmpes.

-at det er et fælles ansvar for lærere, forældre og elever, at ingen bliver mobbet.

-at alle skal medvirke til, at ingen bliver mobbet på Midtals Friskole.

Definition af mobning:

Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning kan være både direkte (fysisk vold, skub, slag, spark etc. samt trusler, råb, hån og sige lede ting, vende en person ryggen, ignorere og ikke efterkomme en persons ønsker for at såre eller irritere) og indirekte (social isolering og udelukkelse fra gruppen, rygtedannelse, mistænkeliggørelse og bagtalelse).

Handleplan:

Forebyggende indsats:

•Trivselsplanen uddeles og omtales ved første forældremøde i bh.kl. og ved indmeldelse af et barn.

•Alle klasser snakker jævnligt om sociale spilleregler.

•"Trivsel og fællesskab" sættes på dagsordenen til hvert forældremøde. Der informeres i åbenhed om generelle såvel som specifikke forhold.

•Trivselsplanen skal kunne læses på friskolens hjemmeside. Emnet "Trivsel og mobning" tages op til morgensang når det falder naturligt, og ellers mindst 2 gange årligt. Der er og skal fortsat skabes en tradition for , at morgensang også er et forum hvor problemer kan fremføres og løses.

•Klasselæreren skal have "klassens trivsel" på som fast emne ved elevsamtaler.

•Friskolen opretter familiegrupper, hvor børnene lærer at kende hinanden på tværs af alder, så de yngste får et naturligt og rart forhold til de ældste.

•Der er hvert år dage/perioder, hvor eleverne arbejder på tværs af klasserne. Og hvert andet år tager vi på fælles lejrskole.

•Skolens fysiske miljø skal fremstå positivt med plads til leg og spil og andet samvær, der er med til at fremme trivsel og fællesskab på tværs af klasserne.

Indsats:

Indsatsen skal foregå så længe, der foregår mobning og sker efter følgende trin:

•Når klasselæreren opdager mobning af en elev, tages en samtale med den, der mobber, og skolens holdning markeres klart. Læreren kan vælge, at både mobber og den mobbede deltager.

•Fortsætter mobningen, informerer læreren den mobbedes og mobberens forældre, som herefter er aktive deltagere. Samtidig informeres skoleleder og lærerværelset.

•Fortsætter mobningen, gennemføres en samtale med forældrene til mobberen og den mobbede. Mødet foregår på skolen og indkaldes af skolelederen, som også deltager i mødet sammen med klasselæreren/klasselærerne.  Læreren kan evt. inddrage skolepsykologen i løsningen.

•Hvis mobningen fortsætter og er alvorlig, overtager skolens leder sagen og forsøger i samarbejde med klasselærer og forældre at løse sagen.  Konsekvensen kan til allersidst ende med udmeldelse af skolen.

Gode råd til forældrene:

Bliver dit barn mobbet?

Følgende kan være tegn på, at dit barn bliver mobbet:

Manglende lyst til at gå i skole, ondt i maven, hovedpine, vil ikke fortælle, hvordan det går i skolen, har ingen kammerater, kommer hjem med snavset eller ødelagt tøj, har blå mærker, virker trist og nedtrykt.

Alt dette kan skyldes andre ting, men de er grund til, at du bør kontakte skolen.

Du kan også selv gøre noget for at hjælpe dit barn:

Lær barnet at sige klart og tydeligt fra over for mobning. Understreg at det ikke er dit barn, der er noget i vejen med – men de andre, der har en uhensigtsmæssig adfærd.

Forsøg at få dit barn til at tage kontakt med et eller flere børn, som dit barn er tryg ved. Det er vigtigt, at voksne hjælper med dette, ellers giver barnet let op. At få mindst én ven er af stor betydning for barnet!

Mobber dit barn andre?

Det er ikke rart at opdage, at ens barn mobber andre. Men hvis det er sådan, bør du gøre noget ved det.

Vi foreslår:

•Gør det klart for dit barn, at du ikke accepterer mobning, og at du ser alvorligt på sagen.

•Det er vigtigt ikke at give barnet skyldfølelse, men at gøre det klart, at barnet har ansvar for sine handlinger. Et barn, der mobber må ikke stemples som ond eller få fornemmelsen af at være forkert. Det er barnets adfærd, der er forkert.

•Tag kontakt til skolen (gerne klasselæreren) for at få hjælp til at løse problemet.

Alle kan hjælpe til!!

Elever og alle ansatte på friskolen kan gøre meget, men det er nødvendigt at hjemmene også hjælper til.

•Børn fortæller ikke altid om mobning, som de kender til. De tror, det er at sladre eller er bange for hævn. Men det er ikke at sladre! Det er at hjælpe børn, der har det svært.

•Vis tydeligt dit barn, at du ikke accepterer, at mobning finder sted. Hvis skole og hjem tager klart afstand fra mobning, får dette en positiv virkning på barnet.

•Forældre og det hjemlige miljø har stor betydning i forhold til mobning. Børn hvis forældre taler nedsættende om andre mennesker, mobber selv andre børn dobbelt så hyppigt, som børn fra hjem med respektfuld tale.

•Vis dit barn, at du interesserer dig for dets skole og deltag i skolens liv.

•Hjælp dit barn til at få god kontakt til de andre i klassen. Husk også at invitere det mindre populære barn hjem. Husk i øvrigt også at omgås de andre forældre ordentligt. Du er dit barns største rollemodel.

•Jo mere forældrene i klassen har at gøre med hinanden, jo nemmere bliver det at tale om de svære ting som f.eks. mobning. Derfor er det vigtigt at deltage i diverse arrangementer der er på skolen.

•For at børn kan trives og fungere kræves det, at de basale behov er opfyldt. Sørg derfor for, at dit barn får en ordentlig kost. Hertil hører en solid morgenmad og en god madpakke. Sørg også for at dit barn møder udhvilet i skole. Når de basale behov er opfyldt, har børn langt større overskud ogbedre mulighed for at klare sig godt gennem skoledagen.

Trivselsplanen er godkendt af bestyrelse og personale på Midtals Friskole

 

 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk