Evaluering

På Midtals Friskole evaluerer vi ikke med prøver og karakterer. I kraft af vores lille størrelse og meget tætte forældre- og elevkontakt kan man sige vi evaluerer løbende.

 Mere formelt evaluerer lærergruppen hvert år i marts alle skolens elever i forbindelse med, at der skal laves nye elevgrupper for næste skoleår.
Hvert år har vi to forældremøder i hver gruppe, et i efteråret hvor b.la. årsplanen bliver fremlagt og et i foråret hvor vi kan følge op på valgte emner. På begge møder er der afsat tid til at forældreinput og debat. Hvert andet år er der et hjemmebesøg, hvor elev, forældre og barnets lærere
vurderer hvordan det går med skolearbejdet, disse hjemmebesøg foretages i 0.,2., 4., 6., og 8. klasse.
 

I de ældste klasser er der flere og jævnlige skriftlige afleveringer som vi evaluerer både skriftligt og mundtligt.

Bestyrelsen har månedlige møder hvor der fast er punktet " nyt fra skolen " , så er bestyrelsen altid opdateret på hvad der rører sig i personalegruppen, elevgruppen og forældregruppen og har mulighed for at forholde sig til hverdagen på skolen.

 

Livet efter Midtals Friskole 

Da vi ikke har karakterer, prøver og eksamen, vil vi evaluere ved at følge op på hvad vores elever laver efter Midtals Friskole.

Det første år efter Midtals Friskole tager alle 9. klasse på en anden skole, oftest en efterskole, evt. en anden friskole eller privatskole. Mange tager også 10. klasse.

For at få en ide om hvordan det går vores elever, har vi lavet en lille statistik over de tre årgange, der er gået ud af skolen for 3 – 5 år siden. De har alle haft mulighed for at begynde på en ungdomsuddannelse.

Tallene er leveret af Ungdommens Uddannelsesvejledning. (opdateret 11/2017)

Beskæftigelse

Gymnasial uddannelse

Erhvervsuddannelse

Andet

procent

58

38

4

 

Evaluering af undervisningen

Lærergruppen evaluere løbende undervisningstilbuddet på Midtals Friskole. Vi vurderer årligt en faggruppe i forhold til Fælles mål, hvordan det fungerer fagligt og praktisk og i forhold til den elevgruppe vi har.

I 2010 var det de musiske fag: Vi fastholder musik på alle årgange. Vi vil gerne have mindre hold, men det er ikke praktisk muligt alle steder. Mikro får musik alene.

2011 var det de praktiske fag : Vi ændrede p-fag så Mikro har p-fag for sig og 1. - 3. klasse arbejder på blandede hold. Valgfag fortsætter med nuværende bemanding.

2012 har vi vurderet dansk:

2013 er hele fagrækken gennemgået og justeret i forbindelse med den nye reform. Danskfaget fik flere timer og vi opretter læsebånd, tysk fra 5 klasse, engelsk fra 1. klasse og fysik fra 6 klasse.

2014 Lærergruppen har gennemgået hele fagrækken for orienteringsfagene. 

Midtals Friskole, Helved 7, 6440 Augustenborg Tlf. 74474747 mail: kontoret@midtalsfriskole.dk